Právne upozornenie

Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o spoločnosti Helios TBLUS d.o.o. a o pridružených spoločnostiach, o výkonoch spomenutých spoločností a ich výrobkoch. Upozornenie sa vzťahuje na každého, kto navštívi webovú stránku; prosím, dôsledne si ho prečítajte. Použitím webovej stránky www.helios-deco.com užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami, ktoré sú tu uvedené.

 

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti Helios TBLUS

 

Údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Skrátený názov spoločnosti: Helios TBLUS d.o.o.

Evidenčné číslo: 5043212000

IČO: SI 45984794

Číslo záznamu: 10447300, Obchodný register, Okresný súd Ľubľana

Riaditeľstvo: Količevo

Obchodná adresa: Količevo 65, 1230 Domžale

Telefónne číslo: +386 (0)1 722 40 00

Fax: +386 (0)1 722 41 10

 

Právne upozornenie

Všetky práva vyhradené. Upozornenie sa vzťahuje na domácu stránku a všetky podstránky www.helios-deco.com. Všetky informácie a materiál (text a obrázky) na webovej stránke www.helios-deco.com sú chránené autorským právom a jemu pridruženými právami a/alebo obchodnými právami, ktoré vlastní Helios TBLUS d.o.o. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Užívateľ môže používať webovú stránku www.helios-deco.com len na osobné, a nie na obchodné účely. Používanie www.helios-deco.com na akékoľvek iné účely, hlavne komerčné účely, je striktne zakázané.

 

Obmedzené použitie informácie a materiálu

Všetky informácie a materiál (text a obrázky) na webovej stránke www.helios-deco.com sa môžu reprodukovať len na nekomerčné účely, pričom sa zachovajú všetky už uvedené právne upozornenia o autorských právach a ich pridružených právach a/alebo obchodných právach. Spomenutá informácia a materiál nesmú byť kopírované, reprodukované alebo inak distribuované na komerčné účely bez autorizácie spoločnosti Helios TBLUS d.o.o. a/alebo jej pridružených spoločností.

Reprodukcia každej časti obsahu webovej stránky musí mať označenie spoločnosti Helios TBLUS- v súlade s pravidlami podnikovej identity - všetky práva vyhradené. Webová stránka www.helios-deco.com taktiež obsahuje informácie z tretích strán a linky na webové stránky tretích strán, pričom spoločnosť Helios TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za ich obsah, a ani nemôže v tejto súvislosti ponúknuť nijaké záruky. Pri navštevovaní a používaní týchto pridružených webových stránok je zodpovednosť spoločnosti Helios TBLUS d.o.o. úplne vylúčená.

Helios TBLUS d.o.o. môže zmeniť právne upozornenie kedykoľvek, pričom je záväzné pre svojich používateľov v aktuálnej forme; preto sa odporúča, aby sa užívatelia detailne oboznámili s jeho obsahom pri každej návšteve webovej stránky www.helios-deco.com. Používanie www.helios-deco.com v rozpore s týmito pravidlami je zakázané. Používateľ, ktorý využíva webovú stránku www.helios-deco.com v rozpore s týmito pravidlami, je plne zodpovedný za svoje činy.

 

Obmedzená zodpovednosť

Všetky informácie a materiál na www.helios-deco.com slúžia len na informačné účely. Helios TBLUS d.o.o. ponúka správne, kompletné a nové údaje na stránke www.helios-deco.com, aj keď nemôže zaručiť jej presnosť a úplnosť, a nenesie v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť.

Používateľ musí použiť webovú stránku www.helios-deco.com a jej obsah na svoju vlastnú zodpovednosť. Ani Helios TBLUS d.o.o., ani nijaká iná právna strana alebo fyzická osoba, ktorí prispeli ku vzniku alebo dizajnu webovej stránky, alebo stále spolupracujú s jej aktualizáciami, nie sú zodpovední za škodu, ktorá môže vzniknúť prístupom, používaním alebo neschopnosti použiť informácie na týchto webových stránkach, alebo za akýkoľvek druh chyby alebo vynechania jej obsahu.

Spoločnosť Helios TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za škodu (zahŕňajúc vírusy), ktorá môže vzniknúť užívateľovi na jeho softvéri, mobilnom telefóne alebo na akomkoľvek druhu zariadenia a/alebo aplikácie, ktorá bola použitá na prístup na webovú stránku, alebo ako výsledok používania webovej stránky www.helios-deco.com. Navyše spoločnosť Helios TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za akýkoľvek druh škody, ktorá môže vzniknúť ako výsledok neschopnosti dostať sa na stránku www.helios-deco.com. Helios TBLUS d.o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť webovú stránku www.helios-deco.com, v akomkoľvek smere a bez dôvodu, bez predchádzajúceho upozornenia, a nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky týchto modifikácií.

 

Ochrana osobných údajov

V niektorých častiach webovej stránky sa môže stať, že budete musieť zadať svoje osobné údaje, ako je nemo, adresa, email ako výsledok korešpondencie, registrácie, objednávky alebo participácie vo webových vyhľadávačoch.
Helios TBLUS d.o.o. zaručuje, že osobné údaje sú dôverné, v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Príslušné technické a organizačné procedúry sa používajú, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo ich prezradeniu, na uchovanie správnosti osobnej informácie a zaručenia jej správneho používania.

Poskytnutím osobných údajov užívateľ súhlasí, že Helios TBLUS d.o.o. smie zozbierať, uchovať a spracovať tieto osobné údaje za účelom priameho marketingu, vzorkovania, prieskumov a štatistického zozbierania údajov, na využitie služieb, prispôsobenia ponúk a segmentácie, na marketingové výskumy alebo na akékoľvek iné marketingové účely spoločnosti Helios TBLUS d.o.o.. Taktiež súhlasia s tým, že Helios TBLUS d.o.o. im bude posielať prieskumy, upozornenia alebo reklamy o nových výrobkoch a cenách.

Používateľ je oboznámený a výhradne súhlasí s tým, že Helios TBLUS d.o.o. môže zveriť niektoré úlohy súvisiace so spracovaním osobných údajov zmluvným partnerom, s ktorým majú Zmluvu o spracovaní osobných údajov. Títo partneri môžu spracovať dané údaje v mene spoločnosti Helios TBLUS d.o.o. na vyššie uvedené účely a v súlade s platnou legislatívou.

Používateľ môže kedykoľvek vyzvať spoločnosť Helios TBLUS d.o.o. o preskúmanie, opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo o stále alebo dočasné odročenie spracovania ich osobných údajov na priame marketingové účely, v súlade s právom na ochranu osobných údajov (Úradný vestník RS, č. 86/2004; ZVOP-1). Užívateľ tak musí urobiť zaslaním emailu na adresu odjava@helios.si alebo na adresu Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230, Domžale. Počas 15 dní od obdržania upozornenia Helios TBLUS d.o.o. zastaví používanie osobných údajov na účely priameho marketingu.