Právne upozornenie

Tieto webové stránky obsahujú všeobecné informácie o Helios TBLUS d.o.o. a o jej partnerských spoločnostiach, o činnosti spomínaných spoločností. Upozornenie sa vzťahuje na všetkých návštevníkov týchto webových stránok; prosím, prečítajte si ho pozorne. Použitím www.helios-deco.com užívateľ potvrdzuje, že akceptuje podmienky uvedené v tomto dokumente a s podmienkami súhlasí.

 

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti Helios TBLUS

 

Údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Skrátený názov spoločnosti: Helios TBLUS d.o.o.

Evidenčné číslo: 5043212000

IČO: SI 45984794

Číslo záznamu: 10447300, Obchodný register, Okresný súd Ľubľana

Riaditeľstvo: Količevo

Obchodná adresa: Količevo 65, 1230 Domžale

Telefónne číslo: +386 (0)1 722 40 00

Fax: +386 (0)1 722 41 10

E-mail: deco.coatings@helios.si

Logoline RGB

 

Právne upozornenie

Všetky práva vyhradené. Toto upozornenie sa vzťahuje na domovskú stránku a všetky podstránky webových stránok z www.helios-deco.com. Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) na webových stránkach www.helios-deco.com sú chránené autorským právom a právami s ním súvisiacim a/alebo obchodnými právami, ktoré vlastní Helios TBLUS d.o.o. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Užívatelia môžu používať webové stránky spoločnosti url výhradne k osobným a nie obchodným účelom. Používanie webových stránok www.helios-deco.com na akékoľvek iné účely, hlavne pre komerčné účely, je striktne zakázané.

 

Obmedzené použitie informácie a materiálu

Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) zverejnené na webových stránkach www.helios-deco.com sa môžu použiť len na nekomerčné účely, pričom sa zachovajú všetky už uvedené právne upozornenia o autorských právach a ich pridružených právach a/alebo obchodných právach. Spomenuté informácie a materiály nesmú byť kopírované, reprodukované, alebo inak distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu od www.helios-deco.com a/alebo jej pridružených spoločností. 

Každá reprodukcia obsahu webových stránok alebo jej časti musí byť označená logom www.helios-deco.com v súlade s pravidlami podnikovej identity - všetky práva vyhradené. Webové stránky www.helios-deco.com taktiež obsahujú informácie o tretích stranách a spojení na webové stránky tretích strán, pričom Helios TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za ich obsah, ani nemôže v tejto súvislosti ponúknuť žiadne záruky. V prípade návštevy a používania týchto spomínaných pridružených webových stránok prostredníctvom odkazov je zodpovednosť www.helios-deco.com úplne vylúčená.

Helios TBLUS d.o.o. môže toto právne upozornenie kedykoľvek zmeniť, pričom pre svojich užívateľov by malo byť zaväzujúce v aktuálnej forme; preto sa užívateľom odporúča, aby sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom pri každej návšteve webovej stránky www.helios-deco.com. Používanie webovej stránky www.helios-deco.com v rozpore s týmito pravidlami je zakázané. Používateľ, ktorý využíva webovú stránku www.helios-deco.com v rozpore s týmito pravidlami, je plne zodpovedný za svoje činy.

 

Obmedzená zodpovednosť

Všetky informácie a materiály na www.helios-deco.com slúžia len na informačné účely. Helios TBLUS d.o.o. sa zaväzuje poskytovať na webových stránkach www.helios-deco.com presné , aktualizované a úplné údaje, ich presnosť a úplnosť však nemôže zaručiť a nenesie v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia používajú webové stránky www.helios-deco.com a ich obsah na svoju vlastnú zodpovednosť.  Helios TBLUS d.o.o. a ani žiadna iná právnická či fyzická osoba, ktorá prispela ku vzniku alebo dizajnu webovej stránky, alebo stále spolupracuje s jej aktualizáciami, nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prístupu, používaním alebo neschopnosti použiť informácie na týchto webových stránkach, ani za akýkoľvek druh chýb či nedostatočné informácie v ich obsahu.

Helios TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za škodu (vrátane škôd spôsobených vírusmi), ktorá môže vzniknúť užívateľovi na jeho softwéri, mobilnom telefóne alebo na akomkoľvek druhu zariadenia a/alebo aplikácii, ktorá bola použitá na prístup na webovú stránku, v dôsledku návštevy webových stránok www.helios-deco.com alebo jej používaním. Taktiež Helios TBLUS d.o.o. nenesie zodpovednosť za akýkoľvek iný druh škody ku ktorému môže dôjsť v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať webové stránky www.helios-deco.com. Helios TBLUS d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu webových stránok www.helios-deco.com kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky týchto zmien.