Избор на фасада - разлики во термоизолација

Во географската област на Централна и Северна Европа, станбените и деловните згради треба да се загреваат поголем дел од годината поради релативно ниските температури. Трошоците за енергија се секогаш поголеми, така што поставувањето на термоизолација во последните 30 години стана задолжителен дел во секоја нова зграда, како и при реновирање на старите. 

Постојат сѐ повеќе и повеќе различни видови на изолациски материјали за тенкослојни контактни фасадни системи, а развојот на истите има две цели:

  • достигнување на најниска можна топлинска спроводливост, и со тоа намалување на дебелината на изолационите панели со експандиран полистирен (EPS)
  • употреба на одржливи материјали (минерална/камена волна, плутово дрво, слама, итн.)

 

26 Razlike v toplotni izolaciji naslovna

 

Топлинска спроводливост/топлинска преносливост

 

Најважното својство на термоизолацијата е нејзината топлинска спроводливост.

Во техничките упатства на националните фондови за кофинансирање на изградбата на фасадата, честопати се среќаваме со концептот на топлинска преносливост на изолацијата. Бидејќи честопати доаѓа до недоразбирања, ајде прво да ги разгледаме дефинициите на двата поими.

 

Топлинската спроводливост (ламбда - ʎ (W / mK)) ни кажува каков вид на топлински спроводник е одреден материјал. Ова е енергијата (W) што поминува по единица должина (м) при температурна разлика од 1 K. Колку е помала топлинската спроводливост, толку е материјалот подобар топлински изолатор.  Ламбдата на конвенционалните материјали за изолација се движи помеѓу 0,030 и 0,050 W/mK.

 

MK 1280x850

 

Топлинска преносливост (U (W/m2K)) е својство што ни кажува колку енергија (W) поминува низ единица површина (м2) на конструкција при температурна разлика од 1 K. Тоа е комплексна пресметка која ги зема предвид термичките отпори на сите материјали од конструкцијата, како и термичката отпорност на надворешниот и внатрешниот воздух. Колку е помала топлинската преносливост на конструкцијата, толку се помали загубите на топлинска енергија преку системот за термоизолација инсталиран на фасадата. Топлинската преносливост на поединечен изолационен материјал е коефициентот ʎ (W/m2K)/d (m). Пример: Ако вредноста е ʎ 0,031 W/mK, со дебелина на панелот (d) од 13 цм, топлинската преносливост ќе изнесува 0,238 W/m2K.

 

Дебелина на изолацијата

 

Од инвеститорот зависи колку заштеда на енергија сака да постигне со изолацијата каков вид удобност во живеењето посакува да има. Од гледна точка на трошок, изборот на подебела изолација претставува помал дел од трошоците за инсталирање на систем за термоизолација бидејќи трошоците за инсталирање на скелето, завршниот слој и сите други работи и материјали се на приближно иста цена, без оглед на дебелината на изолационите плочи. Не треба да се претерува со дебелината бидејќи ефектот на термоизолација не е директно пропорционален на цената на поставената изолација. Покрај видот на изолацијата, на пресметката на оптималната дебелина на изолацијата влијаат и други фактори, како што се големината на објектот, видот на греењето и климата во областа во која се наоѓа зградата. Кај повеќето згради, оптималната дебелина на изолацијата и завршниот слој е помеѓу 20 и 25 см. Ова претставува соодветен баланс помеѓу постигнатата изолација и цената на фасадата, а на долг рок, исто така, овозможува доволно висока заштеда на трошоците за енергија. На тој начин, инвестицијата во инсталација на термоизолација се повраќа за околу 4 години. 

 

26 Razlike v toplotni izolaciji 06

 

Видови на материјали за изолација

 

Изолациски панели изработени од експандиран полистирен (околу 80% од сите изолациски фасади) најчесто се користат за контактни фасади, проследени со изолациски панели или ламели изработени од минерална (камена) волна, главно заради спецификите на објектот.

EPS се формира во процесот на загревање на стиропорните гранули, при што тие се растегнуваат и го опкружуваат воздухот со кој го исполнуваат материјалот. Се формираат меурчиња исполнети со воздух, опкружени со полистирен. Вака добиениот материјал е многу лесен и има многу ниска топлинска спроводливост. Со оваа постапка се формира највообичаениот бел стиропор. Производителите на изолација од стиропор развија EPS со додатоци и подобрувања на процесот со уште пониска топлинска спроводливост, помала апсорпција на вода и поголема механичка цврстина и димензионална стабилност. Покрај белиот стиропор, познат е и графитниот стиропор (црн или сив), во кој вградените честички од графит ја рефлектираат топлината и со тоа ја намалуваат топлинската спроводливост за околу 20-25% во споредба со белиот стиропор. Едноставно кажано, плоча од графитен стиропор со дебелина од 13 см е доволна за топлинска спроводливост, додека за употреба на белиот е потребна плоча со дебелина од 18 см. Кондензацијата на влажност на внатрешната страна од ѕидот е исто така намалена, а поради поголемата густина е димензионално постабилна, со минимална апсорпција на вода.

Стиродур (XPS) има позатворена структура во споредба со EPS, така што има значително поголема компресивна сила и е димензионално постабилен. Поради неговата ниска апсорпција на вода и претходно споменатите својства, тој е погоден за изолација на темели, хидроизолација на парапет и изолација на подови. Исто така, се разликува од другите плочи за изолација по боја, што обично е зелена, сина, розова и слични тонови.

 

26 Razlike v toplotni izolaciji 02

 

Минералната волна е направена од базалт, па оттука и нејзиното име. Тоа е паропропустлив изолациски материјал кој делува како топлинско-изолациски слој и истовремено слој за изедначување на пареата во системот за контактна фасада. Поради протокот на водена пареа низ надворешниот ѕид, во минерална волна, точката на роса секогаш се појавува на надворешната страна од слојот од минерална волна. Бидејќи завршниот слој на контактната фасада, изработен од минерална волна, е високо пареопропустлив (на силикатна или силиконска основа), влагата исто така поминува низ завршниот слој и со тоа не останува во самиот ѕид. Достапна е во панели за помала дебелина на инсталацијата и во ламели за поголема.

 

26 Razlike v toplotni izolaciji 03

 

Споредба на својствата на изолација со експандиран полистирен (EPS) и минерална волна (MW)

 

Топлинската спроводливост на EPS и MW панелите е прилично споредлива, но тие се разликуваат во другите својства, како што се запаливост, звучна изолација, пареопропустливост и, последно, но не и помалку важно, ценовна пристапност.

 

BG 1280x8502

 

Сите горенаведени својства се однесуваат на самата изолација. Сепак, бидејќи изолациските панели се само една од компонентите на контактната фасада или системот за термоизолација (TIS), од гледна точка на ефикасноста на избраниот TIS, горенаведените својства зависат од целиот систем. Големо влијание на својствата на избраниот TIS има завршниот слој (тенок слој малтер или фасадна боја). Така, на пример, запаливоста на TIS на изолацијата од EPS е во класа Б (ниска запаливост - материјалот многу малку придонесува за развој на пожар, ограничено време на пламен, без запаливи честички) и запаливост на TIS врз основа на изолацијата од MW е во класа А2 (незапалива - материјалот не придонесува за развој на пожар). Механичката сила и отпорноста на удар од град во голема мера зависи од на методот на арматура (ние исто така ја познаваме двојната, т.е. СИЛНА арматура), и отпорноста на вода и пареопропустливоста од изборот на соодветниот завршен слој.

 

26 Razlike v toplotni izolaciji 05 en

 

Затоа, изборот на видот на термоизолација зависи, пред сѐ, од висината на зградата, од инвеститорот и неговите барања за топлинска ефикасност, пареопропустливоста, механичките својства, звучната изолација, одржливоста и последно, но не и помалку важно, од финансиската инвестиција, која во повеќето случаи е скоро најважниот фактор при изборот не само на термоизолацијата туку и на целиот систем за термоизолација.