Kako izabrati fasadnu boju koja neće izbledeti vremenom

Prilikom izbora idealne nijanse fasadne boje ili završnog tankoslojnog maltera, presudan je izbor paste za nijansiranje kako bi se obezbedila adekvatna stabilnost premaza. Za razliku od boja za unutrašnje zidove, fasadna boja izložena je različitim vremenskim uslovima uključujući sunčevu svetlost, kišu, toplotu i hladnoću.

29 Kako izbrati barvo fasade 1

Ponuda širokog spektra nijansi boja, uz zadržavanje visokih standarda i stabilnosti predstavlja veliki izazov za proizvođače pasti za nijansiranje.

Prilikom izbora pasti za nijansiranje fasadne boje, treba uzeti u obzir razliku između organskih i neorganskih pigmenata. Glavne razlike su u pokrivnoj moći, čistoći pigmenata, kao i u otpornosti na vremenske uslove i UV zračenje. Zbog svoje strukture, neorganski pigmenti nude znatno veću otpornost na vremenske uslove i UV zračenje, što predstavlja veliku prednost prilikom izrade fasadnih boja.

Neorganski pigmenti mogu biti prirodni ili sintetički i obično se dele na okside metala, soli metala i kompleksne neorganske pigmente. Zbog svog sastava, neorganski pigmenti uglavnom nisu transparentni i teže se rastvaraju od organskih. Njihova najveća prednost je u tome što ne blede, a što je veoma važno za fasadne boje.

 

1280x850 CC Exterior IR logo

Organski pigmenti su po hemijskom sastavu ugljovodonici čije duple veze dozvoljavaju pojavu fotohemijskih reakcija koje uzrokuju neželjene promene nijanse.

Smanjenje intenziteta boje zapravo predstavlja proces u kome ultraljubičasti zraci menjaju hemijski sastav pigmenta i pretvaraju ga u jedinjenje sa malo kolorističkih osobina ili bez njih. Uzrok ove pojave nije gubitak koncentracije pigmenta, već nelinearni hemijski proces u kome se hromofori koji pigmentu daju obojenost raspadaju, pri čemu pigment menja svoju prvobitnu nijansu.

Organski pigmenti su zbog svojih hemijskih i fizičkih osobina veoma osetljivi na vremenske uslove zbog čega dolazi do gubitka obojenosti. Svaki gubitak boje ujedno je i gubitak osobina obojenog premaza. To treba uzeti u obzir prilikom izrade pasti za nijansiranje fasadnih boja, za koje treba koristiti neorganske pigmente koji su otporni na agresivne uslove okruženja.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 3

Odabir pigmenata za izradu pasti za nijansiranje bio bi mnogo lakši ukoliko bi se za fasadne boje koristile samo nijanse zemljanih tonova napravljene od neorganskih pigmenata. Međutim, danas su potrošači mnogo zahtevniji i prednost daju intenzivnim nijansama čija priprema zahteva upotrebu organskih pigmenata. Zahvaljujući skorašnjem kompleksnom razvoju neorganskih pigmenata, sada pored zemljanih tonova postoji mogućnost izbora i intenzivnih nijansi.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 4

Fasadne boje obično sadrže velike zapreminske koncentracije pigmenta (PVC) koje sloj čine propusnim, tako da kroz njega mogu prodreti gasovi poput kiseonika i vazduha. U kombinaciji sa UV zracima, to dovodi do situacija koje mogu oštetiti pigmente.

Laboratorijski testovi mogu jasno utvrditi hemijsku otpornost pigmenta, ali procena otpornosti na spoljašnje faktore znatno je zahtevnija.

Jedina metoda kojom se tačno utvrđuje efikasnost pigmenta podrazumeva bojenje premaza, njegovo nanošenje na površinu i izlaganje uslovima koji odgovaraju njegovoj nameni tokom garantnog perioda. Na žalost, ova vrsta testa uglavnom je dugotrajna i skupa, a rezultati mogu znatno varirati u zavisnosti od mesta izlaganja.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 6

Postojanost obojenja prema svetlosti definisana je standardom ISO 105 B02. Postojanost obojenja prema svetlosti klasifikovana je u skladu sa tzv. Blue Wool skalom, koja se kreće od 1 do 8, gde 8 predstavlja odličnu postojanost prema svetlosti. Otpornost pigmenata na vremenske uslove definisana je standardom ISO 105 A02, koji pigmente klasifikuje po sivoj skali, od 1 do 5, gde 5 označava da ne dolazi ni do najmanje promene boje.

 

Paste za nijansiranje pomoću HGMIX sistema koje se koriste za formulaciju Helios fasadnih boja i maltera izrađene su isključivo od neorganskih pigmenata sa najvišom otpornošću na svetlost i vremenske uslove.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 5

Naravno, pored izbora nijanse boje na bazi neorganskih pigmenata, takođe je važno odabrati i kvalitetnu fasadnu boju ili malter, čiji sastav, a posebno vrsta i količina veziva, značajno utiču na otpornost fasadnog premaza na UV zrake i vremenske uslove. Važna prednost visokokvalitetnih premaza je u niskoj apsorpciji vode, čime se sprečavaju mehanička oštećenja i produžava vek trajanja fasade. SPEKTRA fasadne boje i malteri odlikuju se minimalnom apsorpcijom vode; SPEKTRA Top Dry fasadna boja ističe se u ovom segmentu svojom odličnom otpornošću na UV zrake i vremenske uslove.

 

1280x850 Top Dry