U Heliosu smo A+

29.07.2019

Helios Grupa slijedi europsko i globalno zakonodavstva koje zahtijeva uvođenje čišćih i ekološki prihvatljivijih tehnologija. Prilikom razvoja novih, naprednih proizvoda, poštujemo načela održivog razvoja, poput smanjenja potrošnje energije i utjecaja na okoliš.

Spektra +A 1280x866

Spektra unutarnje zidne boje koje se već sada mogu pohvaliti oznakom A+

 

Na području dekorativnih premaza, trend razvoja boja propisuje proizvode sa što manjim sadržajem tvari štetnih za ljude i okoliš. Potrošačima postaje sve važnija klasifikacija premaza u razrede prema ispuštanju hlapivih organskih spojeva iz zida u okolni zrak. Još uvijek ne postoji harmonizirana europska direktiva na tom području, no u nekim su državama (jedna od prvih je bila Francuska) već doneseni zakoni na nacionalnoj razini. Francusku inicijativu zadnjih godina prate druge države, a među njima i Slovenija. Količina ispuštanja hlapivih organskih tvari u zrak (HOS) obuhvaća kategorije od A+ do C, a one su i slikovno definirane.